Friday, December 14, 2007

Parlimen : MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI


Tuan Fong Kui Lun [Bukit Bintang ]minta MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI menyatakan bilangan banduan di penjara di Negara ini dari segi jenis kesalahan , negara asal mereka dan kos ditanggung.


Statistik Jabatan Penjara Malaysia sehingga 19 November 2007 menunjukkan jumlah penghuni di institusi penjara todak termasuk Depot Tahanan Pati adalah 37,432 orang.Daripada jumlah tersebut, sejumlah 24,787(66.22%) adalah warganegara Malaysia dan 12,645(33.78%)adalah warganegara asing.
Manakah bagi jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh penghuni penjara ini adalah :
1. Kesalahan bersabit di bawah Akta Imigresen.
2. Kesalahan bersabit di bawah Peraturan Pendaftaran Negara.
3. Kesalahan bersabit di bawah Akta Dadah Berbahaya.
4. Kesalahan bersabit di bawah Kanun Keseksaan.
5. Kesalahan bersabit di bawah Akta Senjata Api.
6. Kesalahan bersabit di bawah Akta Perikanan.
7. Kesalahan bersabit di bawah lain-lain akta.

Tuan Yang Di Pertua,
Daripada sejumlah 12,645 penghuni warganegara asing ini berasal dari :
1. Indonesia (53.4%)
2. Filipina(11.2%)
3. Myanmar(10%)
4. Bangladesh(4.8%)
5. Thailand(4.3%)
6. India(2.9%)
7. Pakistan(1.9%)
8. Vietnam(2.4%)
9. China(0.4%)

Secara purata seorang penghuni yang ditahan di institusi –institusi penjara bagi tahun 2007 memerlukan purata sebanyak RM30 sehari.Kos ini melibatkan perkara-perkara berikut:
1. Kos pengurusan seharian-makan minum ,penyediaan tempat tahanan,kegunaan air dan tenaga elektrik,penyediaan pakaian dan dobi serta teenage kawalan penjagaan.
2. Kos pemulihan –program-program pemulihan yang diatur seperti latihan vokasional,kebajikan,program kaunseling,perjumpaan keluarga dan surat-menyurat.
3. Kos purata bagi menampung penghuni ini tidak termasuk kos perubatan.

No comments: