Friday, December 14, 2007

Parlimen : MENTERI PENGAKUTAN


Tuan Fong Kui Lun [Bukit Bintang] minta MENTERI PENGAKUTAN menyatakan projek Zon Bebas Cukai Lembaga Pelabuhan Klang menjadikan satu kegagalan teruk dan mengapakah Kerajaan Persekutuan menyelamatkan (bail-out)projek itu dengan pinjaman mudah (soft loan) berjumlah RM4.6 billion.


Tuan YANG Di Pertua ,

Dakwaan bahawa projek Port Klang Free Zone merupakan satu kegagalan adalah tidak benar sama sekali.Sebanyak walaupun Port Klang Zone hanya mula beroperasi pada 1 November 2006,dalam tempoh yang singkat sehingga November 2007 telah Berjaya menarik 39 pelabur dengan nilai pelabuhan sebanyak RM729 juta dan menyediakan 888 peluang pekerjaan .Port Klang Free Zone sedang berunding dengan 55 buah syarikat lain dengan potensi nilai pelabuahn sebanyak RM610 juta dan jijangka menyediakan 20,000 peluang pekerjaan lagi.

Port KLang Free Zone merupakan satu projek nasional yang melibatkan penyediaan infrastruktur untuk membantu pertumbuhan kargo di Pelabuhan Klang .Seperti lain –lain projek strategic dan besar, Kerajaan akan member bantuan kewangan untuk pelaksanaan projek-projek seumpama itu.

No comments: