Friday, December 14, 2007

Parlimen : MENTERI KEWANGAN


Tuan Fong kui Lun (BUKIT BINTANG) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan badan korporat yang banyak member komitment dalam projek Corporate Social Responsibility yang digalakan oleh Kerajaan supaya menyertainya dengan menyatakan jumlah bajet,bentuk projek,lokasi tempat dan golongan yang disasarkan serta faedahnya.

Tuan Yang Dipertua,


Untuk makluman Ahli Yang Berhormat ,berdasarkan senarai di bawah Putrajaya Committee for GLC High Performance (PCG) terdapat 45 buah Syarikat Berkaitan Kerajaan atau GLC tersenarai.Di bawah Program Transformasi GLC,semua GLC digalakkan menberi sumbangan kepada masyarakat.Tanggungjawab sososial atau Corporate Social Responsibility (CRS) perlu dizahirkan dari segi menyediakan peluang perniangaan kepada pengusaha tempatan termasuk pemberian kontrak kepada Bumiputera,komposisi guna tenaga syarikat berasaskan kaum,pembangunan modal insane serta sumbangan kepada kesejahteraan rakyat,terutamanya terhadap golongan kurang bernasib baik.


Memandangan GLC terlibat di dalam bidang yang pelbagai dan berbeza tuntutan perniagaan di antara satu GLC dengan GLC yang lain,tiada ketetapan dibuat mengenai jumlah atau peratusan yang perlu disumbangkan oleh setiap syarikat tersebut.GLC sebaliknya dikehendaki menetapkan peruntukan pada kadar yang wajar untuk memberikan nilai tambahan kepada syarikat secara strategic.


Selaras dengan asas-asas Program Transformasi GLC yang mendokong Dasar Pembangunan Negara termasuk pembangunan modal insan sebagai salah satu teras strategic,GLC memberikan tumpuan kepada program-program CSR berkaitan pendidikan .Dio antara program pendidikan yang dilaksanakan adalah Program Promotion Intelligence,Nurturing Talent and Adcvocating Responsibility (PINTAR) sebagai teras kepada kegiatan CSR masing-masing.GLC juga turut mengadakan kelas tuisyen ,program pemakanan sihat,aktiviti motivasi dan kaunseling serta mengadakan bengkel peningkatan kemahiran di sekolah-sekolah angkat.
Setakat ini,sejumlah 24 GLC serta anak-anak syarikat mereka telah mengambil lebih kurang 77 buah sekolah sebagai sekolah angkat di Wilayah Utara ,Selatan dan Timur di bawah program PINTAR.


GLC memberikan tumpuan kepada generasi muda sebagai golongan yang disasarkan dengan menjurus kepada pembagunan modal insane melalui bidang pendidikan.Ini memandangkan generasi muda adalah sebagai penggerak kemajuan Negara pada masa depan.Selain daripada kegiatan CSR sedia ada,syarikat GLC turut akan menekankan tanggungjawab social yang lain termasuk khidmat kemasyarakat (program pembasmian kemiskinan dan bantuan bencana alam),perlindungan alam sekitar ,hal ehwal pekerja serta perniagaan beretika melaui strutur urus tadbir korporat yang kukuh.

Parlimen : MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN


Y.B.TUAN FONG KUI LUN ( BUKIT BINTANG) minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan anggaran peruntukan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan bagi pelbagai sector yang disediakan bagi WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

Tuan YANG Di Pertua,


Untuk makluman Ahli Yang Berhormat ,Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memohon peruntukan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan(Tahun 2006-2010) untuk pelbagai sector sebanyak RM2,423.29 juta.Peruntukan yang dimohon adalah bagi membiayai projek-projek sambungan dan projek-projek baru yang akan dilaksanakan bagi tujuan menambah dan meningkatkan prasarana untuk kemudahan dan keselesaan warga bandar raya.
Daripada peruntukan yang dimohon tersebut ,sejumlah RM1,582.67 juta adalah bagi membiayai projek-projek sambungan dan selebihnya adalah bagi membiayai projek-projek baru.Projek-projek baru termasuklah projek pembinaan jalan dan jambatan ,pembinaan pasar dan kompleks perniagaan,rekresi dan kemudahn awam serta perumahan dan kemudahan awam.
Jumlah sebenar peruntukan akan ditentukan oleh agensi pusat dan Kerajaan nanti.

Parlimen : MENTERI PENGAKUTAN


Tuan Fong Kui Lun [Bukit Bintang] minta MENTERI PENGAKUTAN menyatakan projek Zon Bebas Cukai Lembaga Pelabuhan Klang menjadikan satu kegagalan teruk dan mengapakah Kerajaan Persekutuan menyelamatkan (bail-out)projek itu dengan pinjaman mudah (soft loan) berjumlah RM4.6 billion.


Tuan YANG Di Pertua ,

Dakwaan bahawa projek Port Klang Free Zone merupakan satu kegagalan adalah tidak benar sama sekali.Sebanyak walaupun Port Klang Zone hanya mula beroperasi pada 1 November 2006,dalam tempoh yang singkat sehingga November 2007 telah Berjaya menarik 39 pelabur dengan nilai pelabuhan sebanyak RM729 juta dan menyediakan 888 peluang pekerjaan .Port Klang Free Zone sedang berunding dengan 55 buah syarikat lain dengan potensi nilai pelabuahn sebanyak RM610 juta dan jijangka menyediakan 20,000 peluang pekerjaan lagi.

Port KLang Free Zone merupakan satu projek nasional yang melibatkan penyediaan infrastruktur untuk membantu pertumbuhan kargo di Pelabuhan Klang .Seperti lain –lain projek strategic dan besar, Kerajaan akan member bantuan kewangan untuk pelaksanaan projek-projek seumpama itu.

Parlimen : MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI


Tuan Fong Kui Lun [Bukit Bintang ]minta MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI menyatakan bilangan banduan di penjara di Negara ini dari segi jenis kesalahan , negara asal mereka dan kos ditanggung.


Statistik Jabatan Penjara Malaysia sehingga 19 November 2007 menunjukkan jumlah penghuni di institusi penjara todak termasuk Depot Tahanan Pati adalah 37,432 orang.Daripada jumlah tersebut, sejumlah 24,787(66.22%) adalah warganegara Malaysia dan 12,645(33.78%)adalah warganegara asing.
Manakah bagi jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh penghuni penjara ini adalah :
1. Kesalahan bersabit di bawah Akta Imigresen.
2. Kesalahan bersabit di bawah Peraturan Pendaftaran Negara.
3. Kesalahan bersabit di bawah Akta Dadah Berbahaya.
4. Kesalahan bersabit di bawah Kanun Keseksaan.
5. Kesalahan bersabit di bawah Akta Senjata Api.
6. Kesalahan bersabit di bawah Akta Perikanan.
7. Kesalahan bersabit di bawah lain-lain akta.

Tuan Yang Di Pertua,
Daripada sejumlah 12,645 penghuni warganegara asing ini berasal dari :
1. Indonesia (53.4%)
2. Filipina(11.2%)
3. Myanmar(10%)
4. Bangladesh(4.8%)
5. Thailand(4.3%)
6. India(2.9%)
7. Pakistan(1.9%)
8. Vietnam(2.4%)
9. China(0.4%)

Secara purata seorang penghuni yang ditahan di institusi –institusi penjara bagi tahun 2007 memerlukan purata sebanyak RM30 sehari.Kos ini melibatkan perkara-perkara berikut:
1. Kos pengurusan seharian-makan minum ,penyediaan tempat tahanan,kegunaan air dan tenaga elektrik,penyediaan pakaian dan dobi serta teenage kawalan penjagaan.
2. Kos pemulihan –program-program pemulihan yang diatur seperti latihan vokasional,kebajikan,program kaunseling,perjumpaan keluarga dan surat-menyurat.
3. Kos purata bagi menampung penghuni ini tidak termasuk kos perubatan.

每天1路人變輪下魂‧過馬路,請用天橋!(吉隆坡)城市車輛繁多,別以為交通意外只會發生在電單車騎士或駕駛人身上,路人如果不小心或貪方便不用行人天橋,也隨時會變成輪下亡魂!

行動黨武吉免登國會議員方貴倫指出,許多路人為了省時間而抄捷徑,或棄用安全的行人天橋,選擇步行過繁忙的道路,以致最後因意外命喪虎口。

公眾安全意識不足

他說,單是今年11月,就有30名路人遭交通意外死亡,平均是每日1人喪命,當中還不包括受傷或是受驚嚇的路人在內,所以可算是非常嚴重的數據,也相信這與公眾的安全意識不足有關。

方貴倫週四(13日)是吉隆坡小販商業公會副主席拿督洪細弟、吉隆坡道路安全局及交警代表,在茨廠街前的陳禎祿路行人天橋,進行“路人態度行動”醒覺運動時,這麼表示。

圖方便棄用行人天橋

他說, 許多人因為貪圖方便而棄用行人天橋,政府應該通過更多管道教育人民如何提升公路安全意識,而不只是通過罰款來使大家警惕。

“此外,由於茨廠街外的這座行人天橋,是在三十多年前由獅子會籌建,至今已相當陳舊,所以我已於去年致函要求吉隆坡市政局撥款提升此設施,最好是增設扶手電梯,讓腳力不好的老人家使用行人天橋時,不用那麼辛苦。”

洪細弟:別只是罰錢了事應加強公眾安全意識

洪細弟則表示,當局鼓勵公眾使用行人天橋,本是一件好事,但我國執法單位有一個弱點,就是太注重刑罰,而忽略了醒覺與教育的重要性。

他說,當局應該在車禍黑區增設警告牌或電眼,提醒及監視路人及駕駛人,並通過各種管道教育人民,而不只是罰錢了事。

“我們也不想遊客對我國的印象,是執法單位只顧罰錢而沒有正確地教育人民。”

他強調陳禎祿路並不是高速公路,所以設行人天橋並不是太合適,反而多畫斑馬線,是確保路人安全的好方法。

莫哈末阿里:道路安全人人有責不用天橋最高罰款500

此外,吉隆坡交警執法人員莫哈末阿里指出,依照條例,不使用行人天橋過馬路的路人,最高可被罰款500令吉,但執法人員通常只開出50令吉的罰單。

他表示明白路人一時貪圖方便的觀念,但這已經不是可以通融的藉口,因為維持道路安全是人人有責的事。

3個月內沒繳罰款將被控

他說,接獲傳票的路人可在一個月內前往繳付罰款,如果在3個月內都沒有繳付罰款,則會被控上法庭。

此外,當被問及遊客犯規會怎樣時,他說,如果有關遊客只是來馬兩三天,並不熟悉道路和法律,那執法人員通常只是給予口頭勸告,請對方下次務使用天橋。

“不過,如果犯規者是本地人,或是已經在本地工作多年的外勞,則沒有任何免除罰款的藉口。”

星洲日報/大都會‧2007.12.13

MPL大廈恢復水電供應 方貴倫:助業者申請分層地契(吉隆坡)武吉免登國會議員方貴倫表示,拉惹朱蘭路MPL大廈於上星期五恢復水供及電供後,他將繼續協助業者進行分層地契的申請工作。


在此之前,管理層中斷大廈內27個業主的水供,導致上述業主在過去5個月來飽受制水之苦。
同時,方貴倫也呼籲該大廈的358個單位業者可以儘快呈交相關資料給行動委員會成員,以早日向房屋及地方政府進行申請工作。


他補充,一旦房屋及地方政府部接到相關資料後,該部將偕同MPL大廈發展商、管理層、業主和天然資源及環境部召開聯合會議,以協助該大廈業主申請分層地契。


此外,該大廈業主也會在房屋部協助下成立聯合管理機構,以進行分層地契的處理工作。


34年仍未獲分層地契


“這棟大廈有34年的歷史,可是至今卻沒有獲得分層地契,對打算出售單位的業主帶來不便,所以申請分層地契的工作是必須忙上進行的。”


方貴倫表示,他在兩個月前接獲業主投訴後,分別在10月23日及11月19日在國會提出有關課題,並跟相關部門如房屋部的副部長和政務次長及環境部副部長討論業者所面對的問題。


當時,環境部副部長也表明,一旦業者都呈交相關資料後,該部將儘快處理分層地契的申請工作。


陳雅生:斷水單位陸續恢復水供


業者及租戶協會負責人陳雅生表示,自上星期三到國會尋求房屋及地方政府部的協助後,部長拿督斯里黃家定也親自致電給大廈管理層了解箇中原因。


“當天,管理層就答應說會恢復水供,但也希望大廈內的飲食業者可以搬遷至小販中心營業。”
無論如何,他希望可以早日收集業主的相關資料,以進行分層地契的申請工作。


他也告訴記者,27個面對斷水的單位已在上星期五開始局部恢復水供,預計所有單位可以很快恢復水供。


星洲日報/大都會‧2007.12.12

Wednesday, December 12, 2007

人民广场1月复工 方贵伦欢迎市长宣布


(吉隆坡11日讯)民主行动党武吉免登区国会议员方贵伦欢迎吉隆坡市长宣布,人民广场将在明年1月正式复工,不过市政厅必须确保计划如期完成,勿再出现工程半途搁置的情况。

方贵伦星期二接受《南洋商报》电访时说,人民广场计划从1997年搁置至今,转眼间已经10年过去,市长在昨天发表人民广场复工在即,这对已经购买了该广场单位的业主来说真是一项好消息。

他受询时指出,只是市政厅与私人发展商联营的发展计划,因此市政厅必须确保这次的工程能够如期完成,给予业主及市民信心。 他也要求当局公布新合约内容,以便业主可以了解,是否可以获得赔偿。

-摘自南洋商报-

方贵伦:公共交通系统不完善 交通阻塞与学校无关


民主行动党武吉免登区国会议员方贵伦指出,市长提出搬迁学校以解决市区交通阻塞,并不是一个理想的解决方案,因为交通阻塞的症结是市内公共交通系统不完善,而不是学校的问题。

“市内公共交通系统的失败,市政厅就应该从改善公共交通系统方面着手,而不是打学校的主意。”

他举例,当初把政府部门搬迁到布城,就是为了解决交通阻塞,但是问题依然没有获得解决,可见搬迁并不是一个好办法。

他认为,市政厅提出搬迁市区华小的建议,当中存在了地价因素,因为这些落在市中心的华小,地价都非常高。 在其选区内,位于市中心的学校就包括了公民、燕美、精武、南开、州立等华小,还有不少的国中。

他指出,无可否认市区一些华小由于居民往外迁,而导致学生来源流失。 方贵伦说,在这问题上,政府应该在市区兴建中廉价屋让居民租住或购买,这样将可以解决学生来源问题。

“这项做法,也可以帮助解决堵车问题,因为如果市民都住在市中心,就不必驾车入市区,而且也能打造一个有人气的城市,不致于入夜后整个城市就黑暗一片,没有生气。其实前两位的市长都鼓励人民住在市中心,但是都还没有落实。”

Tuesday, December 11, 2007

方贵伦: 律师游行被捕 犹如茅草行动


针对日前配合世界人权日律师游行被捕事件,方贵伦说,警方的行动犹如当年的茅草行动,和平请愿是民主国家应该予以人民的权力,自由集会应该被允许。

他呼吁,首相应该向其他先进国如英国和日本,给予人民自由集会的机会,让有不满的市民可以向当局提呈他们的请愿书。

-摘自南洋商报-

新街场拉萨敏申非法工厂 20业者盼原地营业


(吉隆坡10日讯)逾20间新街场拉萨敏申非法工厂业者促请隆市政厅通融,让他们原地营业,直至兴建师训学院计划动工为止,并给予6个月前通知,方便他们作搬迁安排。

直至工程动工才搬

隆市政厅计划在该区15英亩的地段兴建师训学院,当地的非法木屋和工厂被谕令搬迁,其中木屋区住户已获安顿。 然而,20余户以修车为主的厂商则因时间仓促,无法及时搬迁,望当局能基于人道立场允许他们原地营业,直至工程动工。

武吉免登区国会议员方贵伦星期一偕同当地厂商召开记者会说,他将于本周三晋见市政厅总监,并安排厂商与当局对话协商,寻求解决方案。 他指出,他将向教育局查询有关工程的动工日期,一旦确定时间,厂商愿意给予配合,在施工前面搬迁。

-摘自南洋商报-

Monday, December 10, 2007

Peruntukan 2008 bagi Kementerian Pertahanan

Ucapan oleh YB Sdr Fong Kui Lun, Ahli Parlimen DAP kawasan Bukit Bintang, semasa membahaskan Peruntukan 2008 bagi Kementerian Pertahanan (Peringkat Jawatankuasa) di Dewan Rakyat pada 10.12.2007:

Tuan Pengerusi,

Saya ingin membangkitkan kebajikan anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dari semua cawangan termasuk juga bekas tentera. Kita semua maklum bahawa anggota tentera telah memberikan pengorbanan yang tinggi kepada Negara dan kami dari DAP pun mengakui dan menghargai sumbangan mereka dalam mempertahankan Negara tetapi kita lupa untuk meletakkan tempat yang sewajarnya pengorbanan mereka ke tahap yang lebih baik berbanding anggota perkhidmatan bukan uniform seperti tanggagaji mereka, elaun perkhidmatan atau tugas berat yang terpaksa dipikul, bonus tahunan.

Saya tidak pasti sama ada anggota turut terlibat dalam kenaikan gaji kakitangan awam pada Julai lalu. Jika ada pun mereka barangkali tidak menerima bonus tahunan yang sangat diperlukan untuk perbelanjaan keluarga seperti persekolahan anak-anak bagi tahun 2008. Dengan kos sara hidup di Kuala Lumpur dan Bandar besar yang lain yang semakin meningkat, keluarga mereka terpaksa berhati-hati dalam perbelanjaan. Kerana sibuk dengan tugas yang berat tidak mungkin mereka melakukan kerja sambilan seperti berniaga secara kecil-kecilan. Bagi membolehkan mereka menumpukan tugas Negara tanpa fikiran mereka berserabut dengan masalah kewangan keluarga, kementerian hendaklah mengkaji semula sama ada elaun yang dibayar kepada mereka masih lagi wajar dan berpatutan dengan situasi masakini.

Sebagai contoh askar wataniah, kedudukan mereka lebih rendah dengan anggota tentera yang tetap. Anggota biasa tentera boleh menerima pencen bulanan tetapi bekas askar wataniah tidak menerima apa-apa bantuan atau pencen. Mereka hanya diberikan saguhati semasa bersara. Habis wang saguhati, maka tiada lagi sumber pendapatan mereka. Apatah lagi mereka yang sakit, cacat anggota dan sebagainya, kebajikan mereka hendaklah diberikan perhatian serius walaupun mereka sudah tidak lagi berkhidmat.

Ada bekas askar wataniah yang menghidap penyakit diabetes selepas bersara terpaksa memakai tongkat bila berjalan setelah kaki dipotong dan terpaksa didukung bila menaiki flet yang tidak mempunyai lif. Bagaimana perumahan untuk anggota tentera kerana masih terdapat anggota yang tinggal menyewa di luar kem.

Jika kerajaan sanggup membeli senjata dan peralatan baru dan menggantikan yang lama, maka kerajaan tidak boleh mengabaikan pesara dan bekas tentera daripada menikmati kehidupan yang lebih selesa.

Misalnya, mengikut butiran 00200 MP 60, Tentera Darat membelanjakan untuk kelengkapan berjumlah RM1,303,873,200 manakala Tentera Udara bawah butiran 00600 membelanjakan untuk kelengkapan berjumlah RM1,481,675,000. Kedua-duanya adalah satu jumlah perbelanjaan yang besar dan saya ingin bertanya apakah tujuan perbelanjaan tersebut, apakah jenis senjata dan kelengkapan yang akan dibeli dan butir-butir pembelian. Mengapakah angka itu terlalu besar dan apakah sudah terjadi dengan senjata dan kelengkapan sediaada.

武吉免登区国会议员方贵伦 角子机银角欠管理

武吉免登区国会议员方贵伦指出,角子机被“砍断”已有一段时间,大部分在武吉免登路及燕美路一带。

他披露,路旁停车位的角子机在管理上面对一定的难题,包括市政厅要委托管理单位,定时回收角子机的银角,并根据合约条件,把部分收入上缴到市政厅。

“我们曾听说有管理单位没有缴钱给市政厅,这可能是市政厅针对这个问题所做的一些相应动作。” 他说,在没有角子机的期间,驾车人士肯定暂时无需缴付停车费。

“至于非法看车童猖獗的问题,据我们知道是根据地点,收费各异,武吉免登的非法看车童,收费介于1至3令吉。市政厅必须采取实际行动,取缔非法看车童。”

-摘自南洋商报-

方贵伦建议市政厅联合旅游部 佳节期间办特定活动


(吉隆坡6日讯)吉隆坡市政厅自本月5日至21日起,开放2008年农历新年临时执照的申请,有意者可直接向市政厅小贩管理组索取申请表格。

武吉免登区国会议员方贵伦表示,凡是有意在明年农历新年前经营小生意者,皆可向吉隆坡市政厅小贩管理组提呈申请,备以2008年1月24日至2月22日在所允许的地方营业。

他透露,任何18岁以上的马来西亚公民可提呈申请,申请者只需向官员出示原版身份证、提呈复印本身份证、两张彩色护照型照片、欲申请摆卖的位置图,同时附上有关地点前面和左右侧的照片,再交上2令吉的申请费即可。

他于星期四(6日)召开记者会时呼吁有意者尽速提呈申请,因为临时执照费用只需10多令吉,小贩可趁着新春佳节前赚取额外收入。

根据吉隆坡市政厅发出的申请简章上列明,18平方尺摊位每天租金为50仙,64平方尺的摊位每天租金为5令吉,执照卡费用为3令吉,更新执照卡费用则为30令吉。 此外,当局也注明严禁摆卖的地点,包括主要道路或交叉路口9公尺以内的范围、距离消防栓3.6公尺的地方、绿肺、住宅区、公共停车位、政府保留地、公共走廊、楼梯、渠道、公园、儿童游乐场、民众会堂、幼儿园和巴士站。

提及政府将旅游年延长至2008年,方贵伦建议吉隆坡市政厅联合旅游部在佳节期间举办特定活动,以吸引更多游客前来我国观光。

“香港的尖沙嘴及新加坡的乌节路每年都举办灯展比赛,深受各国旅客欢迎。有鉴于此,随着圣诞佳节跫音渐进,市政厅和旅游部可呼吁武吉免登区的购物中心和酒店参与其盛。”

“与此同时,政府应该为参加灯展比赛的单位提供电费补贴,除了鼓励他们积极参与比赛,也让旅客集中的武吉免登区在佳节期间绽放光芒。”

他指出,根据旅游部提供的数据显示,2007年共有2000万游客来马观光,为我国赚取400多亿令吉的外汇,因此政府若在各方面加强宣传和举办更多活动,料可吸引更多游客到我国旅游。